Statut

Statut SKNS z 2014 roku

zaakceptowany dnia: 13 stycznia 2014 (zmieniony 15 października 2015)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Studenckie Koło Naukowe Socjologów, zwane dalej Kołem, jest organizacją, która zrzesza na zasadzie dobrowolności studentów socjologii Uniwersytetu Opolskiego.

 2. Koło działa na rzecz swoich członków i opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

 

Rozdział II

Cel i sposoby działania

 

§ 2

Celem Koła jest:

 1. Rozwijanie zainteresowań, zdobywanie nowych doświadczeń oraz wiedzy z zakresu socjologii, przekazywanie wiedzy socjologicznej oraz integracja członków Koła.

 2. Umożliwienie członkom Koła zdobycia jak największej ilości informacji i działanie na rzecz podnoszenia ich umiejętności praktycznych przydatnych w pracy socjologa.

 3. Popularyzowanie socjologii.

 

§ 3

Realizacja celów Koła odbywać się będzie poprzez:

 1. Organizację wykładów, konferencji

 2. Organizację warsztatów szkoleniowych, kursów

 3. Spotkania z pracownikami Wydziału Historyczno – Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego:

  1. Instytut Historii

  2. Instytut Nauk Pedagogicznych

  3. Instytut Psychologii

  4. Instytut Studiów Edukacyjnych

  5. Instytut Politologii

  6. Instytut Filozofii

  7. Instytut Socjologii

  8. Instytut Sztuki

 4. Spotkania z pracownikami innych uczelni w Polsce.

 5. Współpracę ze Stowarzyszeniami i Kołami Naukowymi organizowanymi przez studentów socjologii innych uczelni w Polsce.

  1. przegląd działalności innych kół naukowych

 6. Współpracę ze szkołami ponad-gimnazjalnymi

  1. popularyzowanie socjologii

  2. integracja środowiska

 7. Współpracę z ośrodkami zagranicznymi.

 8. Spotkania dyskusyjne

  1. Obowiązkowe co-tygodniowe spotkania, których termin wyznaczany jest na początku każdego semestru

  2. Integracja, dyskusja, rozwiązywanie problemów, inspirowanie się wzajemnie, przekazywanie wiedzy i doświadczeń

  3. Tworzenie, rozbudowa i dopracowywanie strony SKNS

  4. Wspólne poszukiwanie nowych wyzwań dla socjologów

  5. Organizacja wieczorków filmowych i tematycznych

 9. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie socjologii.

  1. Stworzenie i organizacja podstrony z ofertą, opisem i terminem naborów do projektów badawczych

  2. Stworzenie podstron o otwartych / realizowanych przez nas projektach, badaniach, itp.

  3. Publikowanie raportów ze skończonych badań, oraz ich publikacje na stronie SKNS

 10. Obecność w internecie:

  1. http://skns.uni.opole.pl/

  2. strona “Interakcji”

  3. nasza strona na Facebooku

 11. Propagowanie wiedzy socjologicznej

  1. mobilizacja studentów (szczególnie kierunku socjologia) do działania

  2. propozycje literatury socjologicznej

  3. pogłębianie własnej wiedzy

  4. rozwijanie pasji własnych i innych (studentów/członków koła)

  5. pomaganie w stawaniu się dobrymi socjologami/badaczami/specjalistami

  6. przybliżanie takich sektorów rynku pracy, gdzie możemy się odnaleźć,

  7. współpraca poprzez projekty, odbywanie staży, praktyki z tymi sektorami

 12. Działalność wydawniczą

  1. Publikowanie “Interakcji” co semestr

  2. Stworzenie i organizacja strony czasopisma

  3. współpraca z Kołami na innych uniwersytetach (w celach marketingowych)

  4. organizacja nowych publikacji czasopisma “Interakcje”

 13. Reprezentowanie Koła/Instytutu Socjologii na zewnątrz

  1. wykorzystywanie możliwości, jakie daje bycie w SKNS, UO, IS, PTS

  2. współpraca z różnymi stowarzyszeniami, kołami naukowymi, uczelniami

 

§ 4

Koło działać będzie dla (odbiorcy):

 1. studenci socjologii IS UO

 2. studenci socjologii innych ośrodków

 3. miasto, region, kraj, świat

 4. uczniowie szkół ponad-gimnazjalnych

 

§ 5

 1. W ramach Koła mogą funkcjonować Sekcje, które są tworzone na wniosek członków Koła.

 2. Sekcje są powoływane uchwałą Zarządu na wniosek grupy osób zainteresowanych /liczącej co najmniej 5 osób/.

 3. Sekcje posiadają własny statut i Zarząd.

 4. Przewodniczący Sekcji jest zobowiązany do sprawozdań z działalności Sekcji na Walnym Zebraniu Członków pod koniec każdego semestru.

Rozdział III

Członkowie Koła – prawa i obowiązki

 

§ 6

 1. Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student socjologii Uniwersytetu Opolskiego wpisany na listę członków.

 

§ 6.1

Członkowie zwyczajni Koła mają prawo:

 1. Czynnego wyboru władz Koła.

 2. Występowania z wnioskami i postulatami organizacyjnymi i programowymi, dotyczącymi działania Koła.

§ 6.2

Wszyscy członkowie Koła mają prawo:

 1. Udziału w zebraniach Koła.

 2. Czynnego uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Koło.

§ 6.3

Każdy członek Koła jest zobowiązany do:

 1. Czynnego uczestnictwa i pomocy w organizacji imprez Koła.

 2. Przestrzegania postanowień statutu.

 3. Czynnego uczestnictwa w spotkaniach Koła.

§ 6.4

Członkostwo w Kole ustaje na skutek skreślenia przez Zarząd Koła w przypadku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia.

 2. Ciągłego uchylania się od obowiązków ciążących na członkach Koła, o których mowa w  § 6.2 i  § 6.3 .

 3. Skreślenia z listy studentów.

§ 6.5

 1. O przynależności do Koła chętni winni zdeklarować przed upływem pierwszego miesiąca każdego kolejnego semestru.

 2. Aby przedłużyć członkostwo, wystarczy przed upływem pierwszego miesiąca każdego kolejnego semestru zgłosić chęć dalszej przynależności do Koła osobie do tego wyznaczonej.

 

Rozdział IV

Władze Koła

 

§ 7

Władzami Koła są:

 1. Zarząd Koła i zwyczajni członkowie.

 

§ 8

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie zmian statutu.

 2. Ustalanie kierunków działalności Koła.

 3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu.

 4. Decyzja o rozwiązaniu Koła.

 5. Decyzja o zmianie statusu prawno-organizacyjnego Koła.

 

§ 9

 1. Zarząd Koła zwołuje Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 liczby członków, zawiadamiając członków Koła (co najmniej na 7 dni przed jego terminem) o terminie, miejscu i porządku obrad.

 2. Walne Zebranie Członków musi się odbyć co najmniej raz w semestrze.

 

§ 10

Uchwały Walnego Zebrania Członków, za wyjątkiem uchwał, o których mowa w § 29, podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

 

§ 11

W skład Zarządu Koła wchodzą:

 1. Prezes

 2. Zastępca Prezesa

 3. Skarbnik

 4. Sekretarz

 5. Redaktor Naczelny Czasopisma “Interakcje”

§ 12

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

 1. Kierowanie działalnością Koła i reprezentowanie go na zewnątrz, zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków.

 2. Współdziałanie z wykładowcami, opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Socjologów, władzami Instytutu oraz Rektoratem.

 3. Prowadzenie ewidencji członków oraz sprawozdań.

 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Koła.

 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków pod koniec każdego semestru.

 6. Asygnowanie uchwał Zarządu i Walnego Zebrania Członków.

 7. Wykonywanie innych czynności zapewniających realizację statutowych zadań Koła.

 

§ 13

 1. Uchwały i decyzje Zarządu Koła podejmowane są zwykłą większością głosów.

 2. Uchwały Zarządu Koła są podawane do wiadomości publicznej.

 

Rozdział V

Prawa i obowiązki.

 

§ 14

Prawa i obowiązki członków Zarządu

 

§ 14.1

Do obowiązków Prezesa należy:

 1. Prowadzenie zebrań Koła i Zarządu.

 2. Reprezentacja Koła i Zarządu.

 3. Asygnacja umów i podań.

 4. Współdziałanie z wykładowcami, opiekunem Koła Naukowego, władzami Instytutu i Rektoratem.

 5. Zwoływanie Zebrań Koła i Zarządu.

 6. Podejmowanie decyzji na temat bieżących spraw

 7. Kontrola wszystkich pozostałych funkcji

 8. Rozwiązywanie sporów w Kole

 

§ 14.2

Do obowiązków Zastępcy Prezesa należy:

 1. Koordynacja działalności Zarządu i Koła.

 2. Zastępowanie Prezesa podczas jego nieobecności.

 3. Współdziałanie z Prezesem prowadzące do sprawnego funkcjonowania Koła.

 4. Pozyskiwanie informacji, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów prowadzących do realizacji celów zawartych w § 3.

 5. Pilnowanie sprawnej, terminowej realizacji zadań

 

§ 14.3

Do obowiązków Skarbnika należy:

 1. Prowadzenie ewidencji finansowej.

 2. Pobieranie opłat za imprezy organizowane przez Koło.

 3. Składanie sprawozdania ze swojej działalności pod koniec każdego semestru na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 14.4

Do obowiązków Sekretarza należy:

 1. Protokołowanie spotkań Koła (na stronie internetowej SKNS)

 2. Prowadzenie dokumentacji działalności Koła.

 3. Spisywanie postanowień i uchwał Zarządu oraz ich publikacja.

 4. Składanie sprawozdania ze swojej działalności pod koniec każdego semestru na Walnym Zebraniu Członków.

 5. Artykuły i teksty, które mają być zamieszczone na stronie są przez niego weryfikowane i zamieszczane, odrzucane lub odsyłane do poprawy.

 6. Bierze udział we wszystkich spotkaniach Koła

 

§ 14.5

Do obowiązków Redaktora Naczelnego Czasopisma “Interakcje” należy:

 1. Przygotowanie publikacji elektronicznych w oparciu o dostarczone materiały źródłowe

 2. Weryfikacja techniczna publikacji oraz zapewnienie im odpowiedniej jakości

 3. Tworzenie dokumentacji na potrzeby procesu konwersji/digitalizacji treści

 

§ 15

W pozostałych kwestiach członek Zarządu podlega prawom i obowiązkom członka Koła, zawartym w Rozdziale III.

 

Rozdział VI

Zasady ordynacji wyborczej

 

§ 16

 1. Wybory odbywają się w ostatnim miesiącu semestru letniego.

 2. Kadencja władz Koła trwa 1 rok akademicki.

 3. Wybory Zarządu Koła są tajne i bezpośrednie.

 4. Członkiem Zarządu Koła może zostać każdy członek Koła.

 5. W głosowaniu mogą brać udział tylko członkowie Koła.

 6. Na spotkaniu Koła, na którym mają odbyć się wybory Zarządu Koła, kandydaci prezentują swoje kandydatury.

 7. Prezesem Zarządu zostaje ten kandydat, który uzyska 50% głosów + 1 głos, przy obecności przynajmniej połowy członków Koła.

 8. Zastępcą Prezesa zostaje ten kandydat, który uzyska 50% głosów + 1 głos, przy obecności przynajmniej połowy członków Koła.

 9. Koordynatorem do Spraw Edycji Strony SKNS zostaje ten kandydat, który uzyska 50% głosów + 1 głos, przy obecności przynajmniej połowy członków Koła.

 10. Skarbnikiem zostaje kandydat, który uzyska 50% głosów + 1 głos, przy obecności przynajmniej połowy członków Koła.

 11. Jeżeli na dwóch następujących po sobie zebraniach zwołanych w celu wyboru Zarządu, uchwalania uchwał, zmian statutu lub statusu, nie będzie wymaganej liczby członków, Zarząd Koła wybrany zostanie przez obecnych na zebraniu zwykłą większością głosów.

 12. Pozostałe funkcje powołuje się zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych Koła

 13. Prawo odwołania Zarządu ma Walne Zebranie Członków.

 14. Zarząd lub poszczególnych jego członków można odwołać w uzasadnionych przypadkach na wniosek większości członków Koła lub jeśli dotyczy to jednego członka Zarządu – na wniosek pozostałych jego członków.

 15. Odwołanie jest zasadne, gdy członkowie Zarządu nie wywiązują się ze statutowych obowiązków.

Rozdział VII

Majątek i fundusze Koła

 

§ 17

Majątek stanowią ruchomości i fundusze.

§ 18

Na fundusze Koła składają się:

 1. Dotacje Uniwersytetu Opolskiego.

 2. Darowizny.

 3. Nadwyżki finansowe z organizowanych przez Koło imprez.

 

§ 19

Upoważnienie do dysponowania funduszami Koła posiada Zarząd.

 

§ 20

Odpłatność za imprezy organizowane przez Koło:

 1. Koordynatorzy, czyli osoby organizujące imprezę – wstęp wolny – chyba, że postanowią inaczej.

 2. Pozostali członkowie Koła: 100% ceny.

 

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Koła

 

§ 21

Uchwały w sprawie zmiany statutu, rozwiązania Koła lub zmiany statusu prawno-organizacyjnego podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub z inicjatywy co najmniej 50% członków zwyczajnych Koła. Decyzje w tej sprawie zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Koła.

 

§ 22

W sprawach nie regulowanych powyższym statutem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 23

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *