Jak robić przypisy i bibliografię stylem APA ?

 

Styl APA stanowi pewien zestaw reguł opracowanych w taki sposób, by ułatwić rozumienie piśmiennictwa w naukach społecznych zawartych w podręczniku Publication Manual of the American Psychological Association.

 

Przypisy:

1. Jeżeli nazwisko autora znajduje się w tekście, prosimy wstawić po nim rok wydania w nawiasie, np.:

“Zdaniem Poppera (2002) metodologia to po prostu teoria metody naukowej”.

2. Jeżeli nazwisko autora nie zostało umieszczone w tekście, prosimy umieścić je na końcu zdania w nawiasie wraz z datą wydania, bez przecinka między nazwiskiem a datą, np.:

“Definicja – uściśla to, co pojmujemy poprzez dany termin, którego używamy (Nowak 1970)”.

3. Wskazanie konkretnej strony cytowania powinno znajdować się w nawiasie po roku wydania, oddzielone dwukropkiem tylko po dosłownym cytowaniu słów autora, np.:

“Paradygmat zdaniem Kuhna to pewne akceptowane wzory współczesnej praktyki naukowej – wzory obejmujące równocześnie prawa, teorie, zastosowania i wyposażenie techniczne – tworzą model, z którego wyłania się jakaś szczególna, zwarta tradycja badań naukowych (Nachmias 2001, s. 33).

4. W przypadku powoływania się na kilku autorów poszczególne informacje, uszeregowane w kolejności adekwatnej do tego, co zostało napisane, należy rozdzielać średnikiem, np.:

(Becker 1967; Geer 1970; Turner 1981)

5. Natomiast, gdy autorów cytowanej publikacji jest dwóch, w nawiasie należy umieścić oba nazwiska, oddzielając je przecinkiem, np.:

(Giza, Sikorska 2012)

6. Z kolei, gdy autorów jest trzech, przy pierwszym odwołaniu należy podać wszystkie nazwiska, a przy kolejnych pierwsze nazwisko z dodatkiem skrótu „i in.”, np.:

(Mucha, Narkiewicz-Niedbalec, Zielińska 2008), a później „(Mucha i in. 2008)

7. Gdy jednak autorów jest więcej niż trzech, należy podać tylko pierwsze nazwisko oraz skrót „i in.”, np:

(Golka i in. 2008)

8. W przypadku, gdy cytowanych jest kilku prac jednego autora wydanych w tym samym     roku, należy je rozróżnić przez dodanie kolejnych liter alfabetu do roku wydania, np.:

(Nowak 1998a), a później (Nowak 1998b)

9. Powołując się na pracę zbiorową, należy podać nazwisko redaktora ze stosownym dopiskiem (red., red nauk.) ale w nawiasie kwadratowym, np.:

(Czapiński, Panek [red. nauk.] 2013)

 

Wszystkie publikacje, na które autor się powołuje lub które przywołuje powinny znaleźć się w bibliografii, oczywiście na końcu pracy. Wzór takiej bibliografii w stylu APA powinien wyglądać tak:

  1. Nazwisko autora, Inicjał imienia. (rok wydania). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
  2. Domański, H. (2007). Struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

 

 1. Jeśli nazwisko autora odnosi się do kilku pozycji literatury, należy umieścić je w kolejności wydania, w miejsce nazwiska wpisując sześć łączników (——), np.:
  1. Goffman E. (2000) Człowiek w teatrze życia codziennego.Warszawa: Wydawnictwo KR

  2. —— (2006) Rytuał interakcyjny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. W przypadku     powoływania się w tekście na pracę zbiorową pierwsze w opisie bibliograficznym jest wtedy nazwisko redaktora:

Giza A., Sikorska M., red. (2012). Wspoółczesne społeczeństwo polskie. Warszawa: PWN

3. Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej przyjmuje taką oto formę:

Blumer H. (1984) Społeczeństwo jako symboliczna interakcja [w:] Mokrzycki E., red., Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej.     Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 71-87.

4. Z kolei opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie przybiera następującą formę:

Nowak S. (1979) System wartości społeczeństwa polskiego. “Studia     socjologiczne” Nr 4.

5. Opis dokumentu elektronicznego musi zawierać datę dostępu, źródło dokumentu, typ nośnika, wersję, np.:

Michalczyk T. (2010) Nierówności społeczne a kryzys społeczno – moralny. [dostęp: 29.04.2014]. Dostęp w Internecie: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ur.edu.pl%2Fpliki%2FZeszyt4%2F01_michalczyk.pdf&ei=l65fU_m2I-SV7Aah54HYDA&usg=AFQjCNFm9K-92ERPZF1W4DVxDvCq1gt33A&bvm=bv.65397613,d.ZGU&cad=rja.

 

Źródła:

 1. Morrison M., Pey J. (2004)  Pisanie esejów w socjologii. Poradnik dla studentów. Kraków: Wydawnictwo Zysk i Ska.
 2. http://www.apastyle.org/  [Dostęp w Internecie: 29.04.2014]
 3. http://socjolekt.uni.opole.pl/?p=2531 [Dostęp w Internecie: 29.04.2014]

One thought on “Jak robić przypisy i bibliografię stylem APA ?”

 1. Trochę chyba jednak nie, bo po nazwisku w tekście powinien być przecinek. Czyli korzystamy z jakiegoś fragmentu a potem piszemy obok o taki nawias (Nazwisko, 2017).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *